× දැනුම්දීමයි! ඉහත සෙවුම් එකක් හෝ කීපයක් භාවිතයෙන් ඔබේ සෙවීම වඩාත් ඉක්මන් කරගත හැයකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට අවශ්‍ය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ස්ථාන මාරුවක් නම් දිස්ත්‍රික්කය තෝරන ස්ථානයෙන් කළුතර තෝරා සෙවුම් බොත්තම ඔබන්න.
අංකයවර්තමාන පාසලසුදුසුකම් ආකාරයවිෂයන්බලාපොරොත්තුවන පාසල/ ප්‍ර‍ද්‍ෙශයවිස්තරයඅමතන්න
T3498ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බණ්ඩාරවෙල කලාපය - ranwan guhawa primary schoolඋපාධිවානිජ / ප්‍රාථමිකබස්නාහිර පළාත - - - දුරකථන අංකය
T3497වයඹ පළාත - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - හලාවත කලාපය - dammissara ඩිප්ලෝමාenglishවයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුලියාපිටිය කලාපය - දුරකථන අංකය
T3496සබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - දෙහිඕවිට කලාපය - Provincial schoolඋපාධිICTඌව පළාත - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - මොණරාගල කලාපය - Provincial schoolදුරකථන අංකය
T3499ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - පස්සර කලාපය - Akiriya Maha VidyalayaඋපාධිScienceබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය - Any Schoolදුරකථන අංකය
T3500දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - දෙනියාය(මොරවක) කලාපය - Kongahadeniya primary schoolඋපාධිPrimary බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - හෝමාගම කලාපය - homagama, maharagama, kaduwela, awissawella, eheliyagoda, dehiowitaomagama, maharagama, kaduwela, awissawella, eheliyagoda, dehiowitaදුරකථන අංකය
T3501බස්නාහිර පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - අම්බලන්ගොඩ කලාපය - Batapola M.M.Vඩිප්ලෝමාMathsබස්නාහිර පළාත - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - හොරණ කලාපය - Sripali Maha Vidyalayaදුරකථන අංකය
T3503මධ්‍යම පළාත - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - කොත්මලේ කලාපය - Nayapana Madhya Maha Vidyalaya, NugawelaඋපාධිScienceබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය - දුරකථන අංකය
T3504මධ්‍යම පළාත - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - නුවරඑළිය කලාපය - Nu/mmahinda maha viduhala, kandapolaඩිප්ලෝමාMathsසබරගමුව පළාත - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර කලාපය - Any oneදුරකථන අංකය
T3505බස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මීගමුව කලාපය - KadanaඋපාධිPrimary/ masscomබස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ කලාපය - Near Gampaha, Veyangoda, Yakkala, NittabuwaPresently works @ a primary school at Kadana an expect to transfer to a school near gampaha, yakkala, veyangoda or nittabuwaදුරකථන අංකය
T3506සබරගමුව පළාත - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - බලංගොඩ කලාපය - බලංගොඩ ආනන්ද මෛත‍්‍රීය ජාතික පාසලඋපාධිEnglishබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය - පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයදුරකථන අංකය
T3507වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - කුලියාපිටිය කලාපය - Baragedara anagarika dhrmapala viddyalaya ඩිප්ලෝමාPrimary බස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - මීගමුව කලාපය - Gampaha districtye onama palathsaba pasalakදුරකථන අංකය
T3508වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - ඉබ්බාගමුව කලාපය - Delwita maha vidyalayaඋපාධිBuddhismබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ කලාපය - දුරකථන අංකය
T3509වයඹ පළාත - පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - හලාවත කලාපය - Nattandiya lourd's maha vidyalayaඋපාධිAccountingදකුණු පළාත - හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - හම්බන්තොට කලාපය - Any school in TissamaharamayaCommerce subjectදුරකථන අංකය
T3510ඌව පළාත - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - මොණරාගල කලාපය - බෝහිටිය කනිටු විදුහලඋපාධිසිංහල දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - මාතර කලාපය - දුරකථන අංකය
T3511දකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - - පලාත් සභාඩිප්ලෝමාප්‍රාථමිකමධ්‍යම පළාත - මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය - - කැකිරාව හබරන හෝ අවට පාසලකටදුරකථන අංකය
T3512දකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - - පලාත්සභා පාසලක්වෙනත්ප්‍රාථමික - - - දඹුල්ල . කැකිරාව ෙහා් හබරන පාසලක්දුරකථන අංකය
T3513දකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ඇල්පිටිය කලාපය - G/ Gamini Central College, BentotaඋපාධිHistory, Sinhalaඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බණ්ඩාරවෙල කලාපය - Any national school around Bandarawelaදුරකථන අංකය
T3514සබරගමුව පළාත - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර කලාපය - R/Ellawala Paranagama Vudyalayaඩිප්ලෝමාEnglishබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - හෝමාගම කලාපය - W/Ho/Presidents College HomàgamaI am a teacher of English who has 23 years of working experience. I like to get a mutual to a school from Colomboදුරකථන අංකය
T3515සබරගමුව පළාත - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර කලාපය - Koswaththa gamini mmwඩිප්ලෝමාDrama and theatreබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ කලාපය - Colombo any schoolI'm a darama theacher looking for mutual transfer Colombo areaදුරකථන අංකය
මුල් පිටුව | ගුරු සේවය | හෙද සේවය | වෙනත් ආයතන සේවා | ලියාපදිංචි වන්න | අප ගැන | අපව සම්බන්ධ කරගන්න | නිතර අසන පැන | ලියාපදිංචි වන ආකාරය | අපගේ ගාස්තු

All Rights reserved 2017 | www.lankasuhadamaru.com | lankasuhadamaru@gmail.com