× දැනුම්දීමයි! ඉහත සෙවුම් එකක් හෝ කීපයක් භාවිතයෙන් ඔබේ සෙවීම වඩාත් ඉක්මන් කරගත හැයකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට අවශ්‍ය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ස්ථාන මාරුවක් නම් දිස්ත්‍රික්කය තෝරන ස්ථානයෙන් කළුතර තෝරා සෙවුම් බොත්තම ඔබන්න.
අංකයවර්තමාන රැකියා ස්ථානයබලාපොරොත්තුවන රැකියා ස්ථානය/ ප්‍ර‍ද්‍ෙශයතනතුරවිස්තරයඅමතන්න
E11බස්නාහිර පළාත - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - homagama pradeshiya saghaබස්නාහිර පළාත - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - horana /Bandaragamamanagement assistant IIIදුරකථන අංකය
E12සබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - Deraniyagalaබස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - MirigamaPublic Health Mid Wifeදුරකථන අංකය
E13වයඹ පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - Idam imikam nirawul kirime amathyansayaසබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - AnyPiyanRuvanvella,dehiowita,avissavellaදුරකථන අංකය
E14ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු (ගොඩනැගිලි) කාර්යාලය - බිබිලවයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලසංවර්ධන නිලධාරීදුරකථන අංකය
E15බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අංශය .ඉසුරු පාය බත්තරමුල්ල වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - kurunegala කාර්යාල සහයකkurunegala saha nuwara rekiywa krnna....දුරකථන අංකය
E16බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ,ඉසුරු පාය බත්තරමුල්ල වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - kurunegala කාර්යාලය සහයකkurunegala saha nuwara sewa issthanyk blaporththuwemii...දුරකථන අංකය
E17බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - සෙත්සිරිපායබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ඉසුරුපායසංවර්ධන නිලධාරිදුරකථන අංකය
E18මධ්‍යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - police - ssp officeසබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - කෑගල්ල ප්‍රෙද්ශයේ ඔනම ආයතනයක්..public management assistantදුරකථන අංකය
E19ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - VET OFFICE DIYATHALAWAබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ENYDEVELOPMENT OFFICERI AM PROVINCIAL PUBLIC SECTOR .I WANT TO PRANCER BECAUSE OF MARRIAGE.දුරකථන අංකය
E20දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - Divisional hospital urubokka ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක් - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - Hospital Midwife දුරකථන අංකය
E21ඌව පළාත - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය - මැදගමදකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය/කලාප කාර්යාලයසංවර්ධන නිලධාරිකොටපොල කොට්ඨාසයදුරකථන අංකය
E22දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - Student of university ruhunaබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - Change to my faculty colombo or kelaniya universityStudent of biology faculty of ruhunaUniversity suhadaamaru matara to colombo or gampahaදුරකථන අංකය
E23සබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - Deraniyagalaබස්නාහිර පළාත - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය - Mirigama/AlawwaMid Wifeදුරකථන අංකය
E24වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - Sandalankawa national school වයඹ පළාත - කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය - KuliyapitiyaLab assistant Kuliyapitiyata Asannayen දුරකථන අංකය
E25මධ්‍යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - Police office kandyසබරගමුව පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - Any office Kegalle Public management assistant දුරකථන අංකය
E26මධ්‍යම පළාත - නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය - Nuwara eliya hospital දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - Matara hospital Midwife දුරකථන අංකය
E27මධ්‍යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - Kingswood collegeමධ්‍යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - KANDY district OFFICEDevelopment officerArgentදුරකථන අංකය
E28බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - lකම්කරු වෘත්තිය සමිති හා සබරගමුව සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයවයඹ පළාත - කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය - සමාජ ෙස්වා ෙදපාර්තෙම්න්තුවසංවර්ධන නිළධාරිකුරුනෑගල දිස්ත්‍රික්කය ද දුරකථන අංකය
E29උතුරුමැද පළාත - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - thirappanaya pradesiya lkama kariyalayaදකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - pudgalayan liyapadinchi kirime departhu menthuwahedunumpath anshayaදුරකථන අංකය
E30උතුරුමැද පළාත - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - thirappanaya pradesiya lkama kariyalayaදකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - pudgalayan liyapadinchi kirime departhu menthuwahedunumpath anshayaදුරකථන අංකය
E31උතුරුමැද පළාත - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - thirappanaya pradesiya lkama kariyalayaදකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - pudgalayan liyapadinchi kirime departhu menthuwahedunumpath anshayaදුරකථන අංකය
E44බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - Ministry of Highways & Road Developmentදකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්‍රික්කය - Zonal Education Office-Matara,Labour Office - MataraDevelopment Officerදුරකථන අංකය
E41උතුරුමැද පළාත - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - thirappanaya pradesiya lkama kariyalayaදකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - pudgalayan liyapadinchi kirime departhu menthuwahedunumpath anshayaදුරකථන අංකය
E42ඌව පළාත - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය - Bibile zonal education office,medagamaබස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - Devolopment officerදුරකථන අංකය
E36උතුරුමැද පළාත - අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය - තිරප්පනේ ප්‍රදේශය ලේකම් කාර්යාලයදකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඕනෑමපුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපා. සංවර්ධන නිලධාරිදුරකථන අංකය
E45බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - Department for Registration of Person, Suhurupaya, Battaramulla.සබරගමුව පළාත - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය - Any government office in Rathnapura District.PMAS IIIදුරකථන අංකය
E46බස්නාහිර පළාත - කළුතර දිස්ත්‍රික්කය - හොරණ ශ්‍රි පාලි කැම්පස්මධ්‍යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය - පේරාදෙණිය, පොල්ගොල්ල, කුලියාපිටිය කැලණිය කැම්පස් සදහාකළමණාකාර සහකාර 3 ග්‍රේණියතනතුර - කළමණාකාර සහකාර 3 ග්‍රේණිය විශ්ව විදධ්‍ය‍ල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව දුරකථන අංකය
E47ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - කන්දකැටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දකුණු පළාත - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය - ඔිනෑමකාර්යාල කාර්ය සහායක මම දැනට බදුල්ල ප්‍රා.ලේ. වැඩ. (කා.කා.ස.)මට දකුණට හෝ බස්නාහිරට එන්න ඔීන කැමති කෙනෙක් කියන්න.දුරකථන අංකය
E48ඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු මාර්ග කාර්යාලයඌව පළාත - බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය - වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ කාර්යාලයකටසංවර්ධන නිලධාරිවැලිමඩ ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරකට (057-5618242 හෝ 078 3925313)දුරකථන අංකය
E49බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව බස්නාහිර පළාත - කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර iiiදුරකථන අංකය
මුල් පිටුව | ගුරු සේවය | හෙද සේවය | වෙනත් ආයතන සේවා | ලියාපදිංචි වන්න | අප ගැන | අපව සම්බන්ධ කරගන්න | නිතර අසන පැන | ලියාපදිංචි වන ආකාරය | අපගේ ගාස්තු

All Rights reserved 2017 | www.lankasuhadamaru.com | lankasuhadamaru@gmail.com